Thông tin du lịch

Dịch vụ Internet được cung cấp miễn phí tại khoảng 5.000 địa điểm ở quận Osaka.

Osaka Wi-Fi miễn phí

Ứng dụng dịch giọng nói có thể giúp dịch ra tiếng nước ngoài khi bạn nói

VoiceTra