Thông tin thiên tai

Thông tin - tin tức thiên tai

Phát sóng quốc tế của NHK tại Nhật bản. Tôi gửi ra tin tức và các chương trình truyền đạt hiện nay.

NHK WORLD JAPAN

Dùng hình ảnh minh họa để giải thích cường độ động đất

Cường độ động đất