Thông tin cơ quan nước ngoài
Cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Nhật Bản
Lãnh sự quán ở vùng Kansai Các cơ quan ngoại giao khác

Khi có thông tin từ Tổng lãnh sự quán các nước, xin xem ở dòng có dấu “news”.