สถาบันการต่างประเทศ

สถานกงสุลประจำพื้นที่คันไซ

Australia

06-6941-9271

China

06-6445-9481

France

075-761-2988

Germany

06-6440-5070

India

06-6261-7299/9299

Indonesia

06-6449-9898

Italy

06-4706-5820

Republic of Korea (Osaka)

06-4256-2345

Republic of Korea (Kobe)

078-221-4853

Mongolia

06-4963-2572

Netherlands

06-6484-6000

Panama

078-392-3361

Philippines

06-6910-7881

the Russian Federation (Russia)

06-6848-3451/3452

Thailand

06-6262-9226/9227

United Kingdom

06-6120-5600

United States of America

06-6315-5900

Viet Nam

072-221-6666