Mapapakinabangang Impormasyon

Impormasyon tungkol sa mga ospital at klinik sa Osaka na tumatanggap ng mga dayuhang pasyente.

Impormasyon tungkol sa mga ospital at klinik sa Osaka na tumatanggap ng mga dayuhang pasyente.

Impormasyon tungkol sa mga dapat gawin kapag lumindol at paano paghandaan ito.

Paghahanda sa Lindol

Mga halimbawa ng pangungusap na magagamit para sa pakikipag usap sa Hotel at sa istasyon ng tren sa oras ng kalamidad.

Simpleng Conversation Sheet sa Oras ng Kalamidad

Website na nagpapahayag ng mga balita sa salitang madaling maintindihan

NHK NEWS WEB EASY

App na pinapangasiwaan ng Japan Tourism Agency na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalamidad para sa mga dayuhang turista.

Mga tip sa kaligtasan

Website na nagbibigay ng mga mapapakinabangang impormasyon sa pag-tutour at mga makakainan. Ito rin ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalamidad.

Live Japan Kansai