Mga Matatawagan sa Isang Emerhensiya

Pulis

Kapag may naaksidente o naging biktima ng Krimen

110

Bumbero/Ambulansya

Kapag nagkasakit o nasugatan, kapag may nagkasunog

119

Emergency Messaging Service

Serbisyo na maaaring itala o matiyak ang kaligtasan ng isang tao kung magkaroon ng kalamidad tulad ng lindol.