Pinakamalapit na lilikasan

Kapag Nagka-kalamidad

Una sa lahat, isaalang-alang ang inyong kaligtasan. Maaaring tumigil ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Gamitin ang app na ito para makumpirma ang impormasyon tungkol sa pampublikong sasakyan. Kung kayang bumalik sa facilty kung saan kayo naka check-in, gawin ito

Lindol

Protektahan ang sarili sa mga bagay na maaaring bumagsak o tumaob. Huwag magmmadaling lumabas. Manatili sa tinutuluyan ninyo at hanggang maaari huwag lalabas o lilipat ng lugar.

Maghanap ng mga emergency na mga silungan (Google map)

Bagyo at Malakas na Ulan

H Manatili sa tinutuluyan ninyo at hanggang maaari huwag lalabas o lilipat ng lugar. Huwag pumunta sa lugar na malapit sa dagat, ilog, o bundok.

Maghanap ng mga emergency na mga silungan (Google map)

Tsunami

Lumayo agad mula sa dagat at ilog, at pumunta sa pinakamataas na mapupuntahang palapag ng gusali (ikatlong palapag pataas) o matataas na lugar

Maghanap ng mga emergency na mga silungan (Google map)

Ang 12, 04, 2019, 15: 50 na-update