बैदेशिक नियोगबारे जानकारी

खान्साई क्षेत्रमा रहेका अन्य विदेशी निकायहरु

Taipei Economic and Cultural Office in Osaka

06-6227-8623

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) Office in Japan

078-262-5550